صعود باشگاه برزین مهر به قله 3300 متری ساکا

این قله در شمال شرقی تهران و در منطقه لواسان واقع شده و از روستای افجه و دشت هویج صعود می گردد.

از قلل معروف نزدیک به این قله می توان ریزان، پرسون، آتشکوه و ... را نام برد.