صعود باشگاه برزین مهر به قله 3300 متری ساکا

این قله با ارتفاع تقریبی 3300 متر از سطح دریا واقع در منطقه لواسان و در شمالشرقی تهران می باشد.

از قلل معروف نزدیک به آن می توان پرسون، ریزان، آتشکوه و ... را نام برد.